انواع تولیدات برج خنک کننده

انواع تولیدات برج خنک کننده

٢دستگاه ٧٠٠تن دانشگاه قم

٢دستگاه ٧٠٠تن دانشگاه قم

٤٥٠ تن حلال احمر تهران

٤٥٠ تن حلال احمر تهران

١دستگاه ٤٠٠تن يزد

١دستگاه ٤٠٠تن يزد

٤٠٠تن بوشهر

٤٠٠تن بوشهر

٣دستگاه ٣٠٠تن اهواز

٣دستگاه ٣٠٠تن اهواز

٢٥٠تن رب گوجه تهران

٢٥٠تن رب گوجه تهران

٢٢٥تن -لاستيك موتور سازي -شهرك صنعتي قم

٢٢٥تن -لاستيك موتور سازي -شهرك صنعتي قم

٢٠٠تن كاشي سازي اصفهان

٢٠٠تن كاشي سازي اصفهان

١٥٠ تن ابهر

١٥٠ تن ابهر

١٢٥ تن ياسوج -دستگاه تزريق

١٢٥ تن ياسوج -دستگاه تزريق

٣دستگاه ١٠٠تن اشتهارد

٣دستگاه ١٠٠تن اشتهارد

٢دستگاه ١٧٥ تن ورامين

٢دستگاه ١٧٥ تن ورامين

٥٠ تن -گرم دره

٥٠ تن -گرم دره

١٥٠ تن -چرم سازي -تبريز

١٥٠ تن -چرم سازي -تبريز

قطعات